+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Litanie ke všem svatým

Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.

Bože nebeský Otče, smiluj se nad námi,
Synu Vykupiteli světa Bože, smiluj se nad námi,
Duchu Svatý Bože, smiluj se nad námi,
Svatá Trojici jediný Bože, smiluj se nad námi.

Svatá Maria, Matko Boží, oroduj za nás
Svatý Michaeli,
Svatý Gabriele,
Svatí Boží andělé,
Svatý Abrahame, 
Svatý Eliáši,
Svatá Anno, 
Svatý Jane Křtiteli,
Svatý Josefe,
Svatí patriarchové a proroci, 

Svatý Petře a Pavle,
Svatý Svatý Ondřeji,
Svatý Jane a Jakube,
Svatý Lukáši,
Svatá Máří Magdaléno,
Svatý Štěpáne,
Všichni Apoštolové a učednicí Páně, 

Svatý Ignáci z Antiochie,
Svatý Vavřinče,
Svatá Kristíno Bolsenská
Svatá Perpetuo a Felicito,
Svatá Anežko,
Svatý Václave,
Svatý Vojtěchu,
Svatá Jano z D’Arcu
Svatý Jane Nepomucký,

Všichni svatí mučedníci 

Svatá Pavlo Římská,
Svatý Řehoři,
Svatý Augustine,
Svatý Athanasie,
Svatý Bazile,
Svatý Martine,
Svatý Cyrile a Metoději,
Svatý Benedikte,
Svatý Prokope,
Svatý Františku a Dominiku,
Svatá Kláro, 
Svatý Františku Xaverský,
Svatý Jene Maria Vianneyi,
Svatá Anežko Česká,
Svatá Kateřino Sienská,
Svatá Hedviko,
Svatá Terezie od Ježíše,
Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás.

Měj s námi slitování, vysvoboď nás Pane.
Ode všeho zlého
Ode všeho hříchu
Od ďáblových úkladů
Od hněvu, nenávisti a zlé vůle
Od smrti věčné
Svým svatým vtělením
Svou smrtí a zmrtvýchvstáním
Sesláním Ducha Svatého

I když jsme hříšníci, prosíme Tě, vyslyš nás.
Veď a ochraňuj svou církev,
Papeži a biskupům, kněžím a jáhnům dej věrnost ve svatém povolání,
Všem národům dej mír a pravou svornost,
Nám všem dej sílu vytrvat v Tvé službě,
Posiluj nás svým Duchem,
Ježíši, Synu Boha živého,

Beranku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane
Beranku Boží, který snímáš hříchy světa, vyslyš nás, Pane
Beranku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Modleme se:
Bože, Ty víš, jak jsme slabí a bezmocní. Dej nám prosíme silu, abychom Tě milovali, jako Tě milovali Tvoji svatí, Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána, který s Tebou žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.