+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Nanebevstoupením Páně začíná příprava na slavnost seslání Ducha Svatého

Dnešní slavností Nanebevstoupení Páně  začíná devítidenní doba očekávání a přípravy na slavnost Seslání Ducha Svatého.

Po svém utrpení a zmrtvýchvstání se Pán Ježíš ještě 40 dní zjevoval apoštolům a mluvil s nimi o Božím království, o poslání apoštolů a celé  Církve  pokračovat do konce světa v Jeho díle. V den svého nanebevstoupení řekl Pán Ježíš apoštolům:

„Až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky v Jeruzálémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až na konec země“. Když jim to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí.

Skutky 1, 8-9

Stejně jako apoštolové a Panna Marie, kteří se vrátili do Jeruzaléma, aby očekávali příchod Ducha Svatého, i my se v těchto dnech intenzivně připravujme na slavnost seslání Ducha Svatého, abychom spolu s celou církví mohli pokračovat v Kristově díle a učili se přijímat a odpovídat na podněty a vnuknutí Ducha Svatého.

Pomáhat nám může tato svatodušní litanie.