+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Postní doba je dobou pokání

Popeleční středou začíná čtyřicetidenní postní období, po tuto dobu  se  budeme  připravovat na slavení velikonočního tajemství, jehož centrem bude událost zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Cesta k vítězství našeho Pána však byla cestou kříže, dobrovolného utrpení a ponížení. Má-li být naše velikonoční radost úplná a opravdová, musíme k ní dojít stejnou cestou jako náš Pán, cestou oběti a kříže. Proto se na Velikonoce připravujeme postem, rozjímáním o utrpení a odříkáním.

Chceme-li, aby se nás dotkla radost vítězícího a osvobozujícího Boha, musíme mu být nablízku. Mezi ním a námi však stojí hříchy každého z nás a proto je nevyhnutelné snažit se radikálně se s hříchem rozejít, odvrátit se od zla a obrátit se k Bohu celým srdcem.

Zamýšlíme se nad tím obzvlášť v tomto postním období. Pán od nás očekává uznání svých hříchů a pádů , upřímnou lítost nad těmito hříchy, která se projeví především ve svaté zpovědi a ve skutcích umrtvování a pokání.

Nedopusťme, abychom prožili jen jediný den bez toho, že bychom nevzbudili v srdci hlubokou touhu po našem obrácení, abychom se mohli vrátit do Pánovy blízkosti jako marnotratný syn.

V Postním období na Popeleční středu a Velký Pátek po nás Církev vyžaduje přísný půst, což  znamená zdržet se masitých pokrmů a do sytosti se najíst jen jedenkrát za den.  Důvodem k postu je nejen posílení vůle, zintenzivnění duchovního života, vědomí vděčnosti za Boží dary, které nám už zevšedněly a solidarita s trpícími bližními, ale také připodobnění se Kristu, který ač je Božím Synem, stal se člověkem, sám se na poušti 40 dní postil a na kříži pak za naše hříchy obětoval sám sebe.

K tomu, abychom prožili postní dobu opravdu usebraně, abychom více přemýšleli nad utrpením našeho Pána  kvůli hříchům každého z nás a abychom se snažili pokáním a upřímnou svatou zpovědí rozejít se se svými hříchy, nám mohou pomáhat prosby v této postní litanii, kterou nabízíme k modlitbě:

Postní litanie

Pane, smiluj se.                                           – Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.                                          – Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.                                            – Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče,                             – smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,

Bože nejvýš svatý a spravedlivý,                          – smiluj se nad námi
Bože nejvýš dobrotivý a milosrdný, 
Bože Otče, Stvořiteli nebe i země,

Který jsi člověka k svému obrazu a podobenství stvořil,
Který jsi prvnímu člověku oznámil, že je prach a v prach se obrátí,
Který jsi člověka pro hřích nezatratil, ale k poznání viny vedl,
Který jsi pouze zatvrzelé odmítal, ale kajícníky přijímal,
Který jsi již ve Starém zákoně nařídil zachování postů,
Který jsi Mojžíšovým a Eliášovým postem náš čtyřicetidenní půst naznačil,
Který jsi nás naučil pravému postu učením proroků a posléze svým Synem,
Který jsi skrze svého Syna postní zákon potvrdil a posvětil,
Který jsi skrze Církev ustanovil čtyřicetidenní dobu postní,
Který jsi nás popelem a postem povzbuzuješ k pravému pokání,

Bože Synu, Spasiteli světa,                         – smiluj se nad námi 
Který jsi z nebe sestoupil, abys hledal zbloudilé,
Který jsi s hříšníky laskavě zacházel, abys je přivedl ke spáse,
Který jsi kající hříšníky na milost přijímal,
Který jsi i andělům přikázal radovat se nad obráceným hříšníkem,
Který jsi hříšnici pro její lítost a lásku odpustil,
Který jsi domu kajícího Zachea přinesl spásu,
Který jsi plačícího Petra milostivým pohledem potěšil,
Který jsi kajícímu lotru na kříži ráj zaslíbil,
Který jsi hříchy naše na sebe vzal a na kříži za ně trpěl,
Který jsi nás přebolestnou smrtí na kříži vykoupil,
Který jsi nám uzavřenou bránu nebe svým utrpením otevřel,
Který jsi svátost smíření na odpuštění hříchů ustanovil,

Bože Duchu Svatý, náš Posvětiteli,                        – smiluj se nad námi 
Který nám z pramenů svátostí udílíš milost,
Který křtem a pokáním omýváš naše duše z viny,
Který i ostatními svátostmi posiluješ duše pro věčný život,
Který nás stále voláš k pokání a poznání naší hříšnosti,
Který v nás bázní a láskou probouzíš lítost a pevný úmysl k nápravě,
Který nás vedeš a posiluješ ke zkroušenému vyznání hříchů,
Který v kajícníku dobré vůle udržuješ touhu po životě v milosti,
Který nás s Bohem Otcem i Synem připravuješ k věčnému životu

Milostiv nám buď,                                        – odpusť nám, Pane
Milostiv nám buď,                                        – vyslyš nás, Pane

Ode všeho zlého,                                         – vysvoboď nás, Pane
Od každého hříchu,
Od zasloužených trestů za naše nepravosti,
Od nebezpečného odkládání nápravy života,
Od přílišného spoléhání na Tvé milosrdenství,
Od zoufání nad Tvým milosrdenstvím,
Od nekajícího ducha,
Od zatvrzelého srdce,
Od nedokonalého pokání,
Od věčné smrti,

My hříšníci,                                                   – prosíme Tě, vyslyš nás
Abys nám odpustil,
Abys nám byl milostiv,
Abys nás postem a kajícími skutky k sobě obrátil,
Abys postem věřících napravil, co bylo porušeno nezdrženlivostí,
Abychom se postem léčili od hříchů a připravili se k pokání,
Abychom se zdržovali nejen zapovězených pokrmů, ale i všech nepravostí
Abychom se modlitbami posilovali a konáním dobrých skutků se Ti líbili,
Abychom se v tomto čase usmířili s Tebou upřímným pokáním,
Abychom se po dokonalém přijetí svátosti smíření posvětili Tvým Tělem,
Abychom postní dobu s patřičnou zbožností prožili,
Abychom se zbožným životem připravovali na šťastné vykročení u tohoto světa ,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,            – odpusť nám, Pane
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,            – vyslyš nás, Pane
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,            – smiluj se nad námi.

Pane, smiluj se.                                           – Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.                                         – Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.                                           – Pane, smiluj se.

(Můžeme se pomodlit některý z kajících žalmů: 6,31,37,50,101,129,142)

Obraťme se k Hospodinu, svému Bohu,                -neboť je dobrotivý a milosrdný.

Modleme se:

Dej, Pane svým věrným prožívat tuto posvátnou dobu. Vysvoboď nás od nebezpečí pro duši i tělo a abychom na přímluvu blahoslavené Panny Marie, sv. Josefa, sv. patrona našeho chrámu i všech svatých dosáhli spasení. Všemohoucí Bože, který vládneš živým i mrtvým a nade všemi se smilováváš, Tebe pokorně prosíme za naše zesnulé, aby dosáhli po odpuštění trestů za hříchy věčné blaženosti. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Pane Ježíši Kriste, který nám připomínáš posvěceným popelem naši křehkost a smrtelnost a tak nás povzbuzuješ ke kajícnosti, dej, abychom žili podle příkazu Tvé Církve, zdržovali se hříchů a svými dobrými skutky se Ti líbili.

Bože, který se skláníš k poníženým a k těm, kteří činí pokání, jsi milostivý. Skloň se milostivě k našim prosbám, abychom, když jsme byli poznamenáni popelem, dosáhli svátostným pokáním odpuštění a Tvého požehnání, neboť Ty žiješ a kraluješ po všechny věky věků. Amen.