+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Advent – doba očekávání Kristova příchodu

0 Comments

První adventní nedělí začíná nový liturgický rok. Po čtyři týdny se budeme připravovat a snažit se pozorně očekávat – vzpomínajíc na první příchod Boha na svět, narození Pána Ježíše –  jeho další příchod na konci našeho vlastního života a na konci časů.

Je čas. abychom se zbavili všeho, co nás vzdaluje od Boha. Obrátit se a činit pokání je potřeba pro každého z nás, neexistuje nikdo, komu není třeba obrácení. Pravým obrácením je očištění srdce, z jehož nečistoty přichází na svět všechno sobectví, neláska, lež a násilí i války. Tento akt obrácení musí každý člověk  učinit sám. Je to svobodný osobní čin, který se projeví především ve svaté zpovědi a ve skutcích umrtvování a pokání a člověk se s plnou odpovědností smiřuje s Bohem, se světem i s lidmi.

Jan Křtitel káže v judské poušti, ale volá i do mravní pouště našeho věku:

 „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské! Sekera už je  na kořeni stromu a každý strom, které nenese dobré ovoce, bude vyťat a uvržen na  oheň.“

(Mt 3)

A Izaiáš volá: „Na poušti připravte cestu Hospodinu, v pustině urovnejte stezku našemu Bohu!“

Stejně zní i prosba Matky Boží při všech zjeveních – pokání, pokání, pokání.

V tom čase Ježíš řekl svým učedníkům:

„Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy ten čas přijde… Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali večer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo ráno, aby vás , až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte.“

(Mk 13, 33-36)