+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Dekret v době nemoci CoVid-19

Ve složité době, v které kvůli pandemii nemoci COVID-19 žijeme a kdy se uvažuje nad tím, že by nebylo možné slavit liturgii společně v kostele, tak jak by to pro území své jurisdikce určili biskupové, přišly této kongregaci otázky týkající se nadcházejících velikonočních svátků. V této souvislosti se biskupům předkládají obecné instrukce a několik návrhů.

  1. Datum Velikonoc. Velikonoce nejsou svátky jako jiné, jsou srdcem liturgického roku: jejich slavení se rozprostírá do tří dnů, do velikonočního tridua, předchází jim doba postní a jsou korunovány Letnicemi. Nelze je přesunovat.
  2. Mše se svěcením olejů. Po zvážení konkrétní situace, v různých zemích odlišné,
    má biskup svolení odložit tuto mši na pozdější datum.
  3. Instrukce pro velikonoční triduum. Tam, kde státní a církevní úřady vyhlásily
    omezení, je potřeba se při velikonočním triduu držet toho, co následuje.
    Biskupové vydají instrukce, na kterých se shodne biskupská konference, tak aby biskup a faráři mohli v katedrále a ve farních kostelích — i když bez fyzické účasti věřících — slavit liturgická tajemství velikonočního tridua; věřící mají být informováni o začátcích bohoslužeb, aby se tak k nim ve svých domovech mohli přidat v modlitbě.

V tom mohou být užitečné technické prostředky umožňující přímý přenos, ne však záznam bohoslužeb. Biskupská konference a jednotlivé diecéze ať neváhají nabídnout podporu, která napomůže modlitbě rodinné i osobní.

Zelený čtvrtek. V katedrálách a farních kostelích, v mezích, které stanoví ten,
komu to přísluší, mohou kněží farnosti koncelebrovat mši na památku Večeře Páně; všem kněžím se výjimečně dovoluje, aby v tento den na vhodném místě slavili mši bez účasti lidu. Obřad mytí nohou, už tak konaný nezávazně, se vynechává. Na konci mše na památku Večeře Páně se vynechává průvod a Nejsvětější svátost se uchová ve svatostánku. Kněží, kteří nemají možnost slavit mši, se místo toho pomodlí nešpory (srov. Liturgia Horarum [Denní modlitba církve]).

Velký pátek. V katedrálách a farních kostelích, v mezích, které stanoví ten, komu
to přísluší, slaví biskup/farář Památku umučení Páně. Diecézní biskup se postará, aby byl v přímluvách doplněn zvláštní úmysl za nemocné, zemřelé a za ty, kdo se nacházejí ve zmatku (srov. Missale Romanum, p. 314, n. 13 [Český misál, 2015, s. 149, č. 12]).

Neděle Zmrtvýchvstání Páně — velikonoční vigilie. Slaví se jen v katedrálách a farních kostelích, v mezích, které stanoví ten, komu to přísluší. Na začátku velikonoční vigilie při »slavnosti velikonoční svíce« (Solemne initium Vigiliae seu Lucernarium) se vynechává zapálení ohně, zapálí se velikonoční svíce, vynechává se průvod a zazní velikonoční chvalozpěv (Exsultet). Následuje bohoslužba slova. Z křestní bohoslužby se jen obnovuje křestní vyznání (srov. Missale Romanum, p. 371, n. 55 [Český misál, 2015, s. 182, č. 46]). Pokračuje se slavením eucharistie. Kdo se žádným způsobem nemůže přidat k velikonoční vigilii slavené v kostele, modlí se modlitbu se čtením z neděle Zmrtvýchvstání Páně (srov. Liturgia Horarum [Denní modlitba církve]).
V případě klášterů, seminářů a řeholních komunit ať rozhodne diecézní biskup.

Projevy lidové zbožnosti a průvody, které obohacují dny Svatého týdne a veliko-
nočního tridua, se podle uvážení diecézního biskupa mohou přesunout na jiné vhodné dny, např. na 14. a 15. září.

De mandato Summi Pontificis pro hoc tantum anno 2020. [Z pověření papeže vý-
hradně pro tento rok 2020.]

V sídle Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dne 19. března 2020, o slavnosti svatého Josefa, patrona všeobecné církve.

R O B E R T   K A R D I N Á L   S A R A H
prefekt

Arthur Roche
arcibiskup sekretář

Původní dokument v pdf formátu si můžete otevřít zde:

Dekret V dobe nemoci COVID-19_CZ

Dodatek z pražské arcidiecéze si můžete přečíst zde:

PokynyAP_Velikonoce2020