+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Nanebevstoupením začíná příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého

Ve čtvrtek, po slavnosti Nanebevstoupení Páně, začíná devítidenní doba očekávání a přípravy na slavnost Seslání Ducha Svatého.

Ježíšův život na zemi neskončil smrtí na kříži, ale nanebevstoupením. Po svém utrpení a zmrtvýchvstání se Pán Ježíš ještě 40 dní zjevoval apoštolům a mluvil s nimi o Božím království, o poslání apoštolů a celé  Církve  pokračovat do konce světa v Kristově díle, učit lidi o Božích pravdách a pomáhat lidem kráčet po Božích cestách pomocí milostí ze svátostí.

Než Pán Ježíš vstoupil na nebesa, řekl apoštolům:

„až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky v Jeruzálémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až na konec země“. Když jim to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí.

Sk 1, 8-9

Apoštolové se ve společnosti Panny Marie vrátili do Jeruzaléma a spolu s ní očekávali příchod Ducha Svatého, jehož posláním bude dávat světlo apoštolům a celé Církvi k pokračování v Kristově díle. Duch Svatý je duší Církve, prostřednictvím jeho světla můžeme pravdivě chápat Kristovu nauku a tajemství.

Připravujme se na slavnost seslání Ducha Svatého, abychom  co nejlépe přijímali a odpovídali na podněty a vnuknutí Ducha Svatého.

K tomu nám může pomoci i tato svatodušní litanie.