+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Novéna k Duchu Svatému

Dnes, o Slavnosti Nanebevstoupení Páně, jsme se po mši svaté s Otcem Vojtěchem začali modlit novénu k Duchu Svatému. Těm, kteří se nemohou každý den zúčastnit mše svaté nebo kteří se chtějí novénu modlit i doma nebo s přáteli, nabízíme k modlitbě tuto svatodušní novénu s postavami svatých:

Dary Ducha svatého a postavy svatých

Co je třeba:

Něco málo z našeho času (15 min denně), ztišení v srdci, ochota k modlitbě nejlépe společné, víru v sílu tvé modlitby a vytrvalost.

1. den (Pátek) – Žít v Duchu moudrosti

Dar moudrosti nám umožňuje milující poznání Boha, lidí a stvořených věcí, je úzce spojený se ctností lásky.

Benedikt z Nursie, 11. července

Ačkoliv se hodně zdržoval v samotě, znalo tohoto světce hodně lidí. Tak se jednou stalo, že ho celé společenství mnichů prosilo, aby se stal jejich představeným. Benedikt ale měl obavy: „Vy to se mnou asi dlouho nevydržíte. Určitě jsem na vás moc přísný.“ Když ho ale přesto nutili, nakonec jim vyhověl.

Netrvalo dlouho, a mnichům se to, co po nich Benedikt požadoval, zdálo skutečně příliš náročné. Ale místo, aby si sním o tom promluvili, přemýšleli,jak by se ho zbavili. Jeden z nich přišel na nápad, že mu do poháru nasypou jed. Když se v poledne sešli bratři k společnému obědu, modlil se Benedikt – jako obvykle – modlitbu před jídlem. V tom okamžiku praskl pohár s jedem. Tu světec poznal, že ho chtěli otrávit. Smutně řekl svým bratrům: „Ted‘ si musíte najít jiného opata, který by se k vám hodil. Mě už v žádném případě mít nemůžete.“ Opustil společenství, aby mohl žít opět sám.

Bože, dej mi trochu svého Ducha moudrostí, abych rozpoznal, kde mám ustoupit a kde mám plnit svůj úkol.

Modlitba:

NABÍDKA MODLITEB: Kancionál č. 003, č. 422 

a nebo

VZÝVÁNÍ DUCHA SVATÉHO

*Přijď, Duchu moudrostí, a osvěť náš rozum, abychom stále jasněji poznávali Kristovo učení, zapal naše srdce, abychom se radovali z jeho velikostí a krásy, posilni naši vůli, abychom podle něho stále dokonaleji žili.

*Přijď, Duchu rozumu, a nauč nás veškeré pravdě; abychom alespoň. trochu pochopili, jaká je šířka a délka, výška a hloubka nekonečné moudrostí a vědomosti Boží.

*Přijď, Duchu rady, a nauč nás v každé životní situaci správně se rozhodnout pro to, co je ke cti a slávě Boží a co prospěje ke spáse našich duší.

*Přijď, Duchu síly, a posilni naši statečnost a odvahu, abychom se nebáli překážek a s tvou pomocí vykonali, co od nás Bůh žádá.

*Přijď, Duchu umění, a nauč nás správně rozeznávat řád hodnot, stupnici dober, abychom pro dobra menší neodmítati hodnoty vyšší, pro dobra hmotná hodnoty duchovní.

*Přijď, Duchu zbožnosti, a prohlubuj v nás synovskou důvěru dětí Božích, zdokonaluj naši modlitbu, abychom se k Bohu obraceli vždy upřímně a s naprostou důvěrou.

*Přijď, Duchu bázně Boží, a naplň nás láskyplnou věrností, abychom přemáhali hřích a vše, co nás odvádí od Boha.

2. den (Sobota) – Žít v Duchu rozumu

Díky tomuto daru Duch Svatý osvěcuje naši mysl, abychom hlouběji poznávali tajemství víry.

Markéta

Markétin otec byl pohanský kněz, který často vyrážel s muži svého kmene, když válčili se sousedními národy nebo přepadali a olupovali putující obchodníky. O Markétu se tehdy starala služebná, která ji také vychovávala. Služebná byla ale křesťanka. Tak se stalo, že Markéta poznala víru v Ježíše Krista a konečně v patnácti letech byla pokřtěna a biřmována. To vše ale zůstalo otci utajeno.

Jednoho dne se ale otec dozvěděl Markétino tajemství, a i když až dosud své jediné dítě velmi miloval, začal je nyní z hloubi srdce nenávidět. Vlastníma rukama Markétu spoutal a přivedl, před soudce. Soudce řekl: „Jen se podívej, Markéto, do jaké situace jsi svého otce přivedla. Je knězem našeho kmene, všichni si ho velmi váží a ctí jej. Jak teď vypadá s dcerou, která odpadla od naší víry v bohy a dala se ke křesťanskému Bohu! Cožpak nemáš ani trochu soucitu se svým otcem?“ Markéta ale řekla: „Zůstanu věrná Pánu Ježíši Kristu, i kdybych měla pro to umřít!“ Tu ji nechal soudce mučit katovými pacholky. Ale i když ubohou dívku pálili ohněm po celém těle – Markéta zůstala pevná. Nakonec jí kat sťal hlavu mečem.

Bože, dej mi trochu svého Ducha rozumu, abych poznal; co ode mne chceš a kdo to se mnou myslí dobře.

Modlitba:

NABÍDKA MODLITEB: Kancionál č. 003, č. 422 

a nebo

VZÝVÁNÍ DUCHA SVATÉHO (viz 1. den)

3. den (Neděle) – Žít v Duchu rady

Dar rady je velkou pomocí pro zachování správně formovaného svědomí, Duch Svatý je nejlepší Rádce, největší překážkou daru rady je prosazování vlastního názoru.

Jan Bosco, 31. ledna

Faráře Dona Bosca milovali a ctili všichni uličníci v Turíně. U něho se nikdy nenudili. Uměl kouzlit, skákat na cválajícího koně, tančit na laně a polykat oheň. Kromě toho byl jediný, kdo měl rád uličníky. Nikde jinde je totiž netrpěli a policie je přímo pronásledovala. „Jsou to ničemové,“ říkali uhlazení lidé, „vyžeňte je!“ Ale Don Bosco tyto děti shromáždil, dal jim domov, kde směly bydlet a kde dostávaly najíst. Radoval se s nimi, vyprávěl jim o Bohu a staral se o to, aby se každý vyučil nějakému povolání.

Když byl Don Bosco sám ještě mladý, žil chudě a musel brát ty nejtěžší práce, aby mohl studovat. Potom se naučil cizí jazyky, psal knihy a články do časopisů a s mnoha s mnoha pomocníky, kteří se jmenují Salesiáni, budoval v mnoha zemích domy a ‚školy pro kluky a děvčata, kteří jsou v nouzi.

Bože dej mi trochu Ducha rady, abych pomáhal těm, kteří to potřebují a ptají se mne na radu.

Modlitba:

NABÍDKA MODLITEB: Kancionál č. 003, č. 422 Koinonia č. 144

a nebo

VZÝVÁNÍ DUCHA SVATÉHO (viz 1. den)

4. den (Pondělí) – Žít v Duchu síly

Duch Svatý dává duši sílu, která je nevyhnutelná na překonání těžkostí a na uvádění ctností do praxe 

Hildegarda z Bingenu

Tato světice byla velmi nesmělá a často těžce nemocná. Svoji sílu ji dal sám Ježíš, který se s ní často setkával. Ve svém klášteře působila Hildegarda jako abatyše, jako lékařka a  

umělkyně. Vydávala se často na cesty, aby zakládala kláštery a kázala. Jednoho dne seděla Hildegarda na zahradě.Tu uviděla mladého muže, který se z posledních sil vláčel ke klášteru. Prosil Hildegardu, aby ho pohřbila na klášterním hřbitově. Muž mohl mluvit už jen s velkými potížemi, ale Hildegarda přesto vyrozuměla, že cizinec je šlechtic, který byl vyloučen z církve. Udělal ale pokání a lituje svých chyb. Cizinec zemřel, ještě než vstoupil do domu. Hildegarda měla s cizincem soucit a nechala jej pohřbít na klášterním hřbitově. ím si ale znepřátelila arcibiskupa.Zakázal klášternímu společenství slavit mši svatou a

chórové modlitby, dokud nebude mrtvý opět vykopán. Hildegarda se požadavkům arcibiskupa postavila, protože byla přesvědčena, že v očích Božích jednala správně.

Bože, dej mi trochu Ducha síly, abych se odvážil – i proti názoru ostatních – stát při tobě.

Modlitba:

NABÍDKA MODLITEB: Kancionál č. 003, č. 422 

a nebo

VZÝVÁNÍ DUCHA SVATÉHO (viz 1. den)

5. den (Úterý) – Žít v Duchu vědění

Dar vědění nám pomáhá chápat stvořené věci jako znaky, které vedou k Bohu a význam jejich pozdvihnutí do nadpřirozeného pořádku.

Tomáš Akvinský, 28. ledna

Svatý Tomáš přišel jako žák do benediktinského kláštera Monte Casino a jeho rodiče si velmi přáli, aby se tam jednou stal opatem. Tomáš ale poznal dominikánský řád a vstoupil do něho. V Paříži se setkal s jedním učeným mužem, kterého si velmi vážil, se svatým Albertem Velikým. U něho se jeho bystrý rozum formoval nejlépe. Protože Tomáš hodně mlčel, posmívali se mu jeho spolužáci, že je „němý vůl“. Svatý Albert ale na to řekl: „Tento němý vůl bude jednou tak hlasitě bučet, že ho uslyší celý svět.“ A tak to také bylo. Svatý Tomáš byl jedním z největších učenců, kteří kdy žili. Přitom zůstal hluboce zbožný. Obzvlášť miloval Ježíše ve svatostánku. Na toto tajemství eucharistie napsal mnoho krásných hymnů, které zpíváme ještě dnes při slavnosti Těla a krve Páně.

Bože, dej mi trochu Ducha vědění, abych se dobře učil a své znalosti abych používal pro radost a užitek ostatních.

Modlitba:

NABÍDKA MODLITEB: Kancionál č. 003, č. 422 

a nebo

VZÝVÁNÍ DUCHA SVATÉHO (viz 1. den)

6. den (Středa) – Žít v Duchu zbožnosti

Vlastním účinkem tohoto daru je povědomí Božích dětí, podněcuje nás, abychom se obraceli na Boha s něžností a láskou dobrých dětí ke svému otci.

Scholastika z Nursie, 10. února

Svatá Scholastika byla sestra svatého Benedikta.Jednou za rok se sourozenci navštěvovali. Strávili krásné chvíle v duchovním rozhovoru a ve společné modlitbě. Při jednom takovém setkání cítila Scholastika, že dnes vidí svého bratra naposledy. Prosila ho M tedy: „Prosím tě, nevracej se dneska do kláštera, ale zůstaň u mne přes noc! “ Mniši ovšem nesmějí zůstávat přes noc mimo klášter. Scholastika si myslela: „Když tu bratr nemůže zůstat, musí pomoci Bůh, abychom se nemuseli rozloučit.“ A prosila Boha o pomoc. Tu se přihnala strašná bouře. Zdvihl se silný vítr a začalo prudce a silně pršet. Tak bylo nemožné, aby při takovém počasí někdo opustil dům. Sourozenci zůstali spolu celou noc a hovořili o nebi. Tři dny po této návštěvě Scholastika zemřela.

Bože, dej mi trochu Ducha zbožnosti, abych se modlil za druhé a ve všech věcech, i v těch nejmenších Ti důvěřoval

Modlitba:

NABÍDKA MODLITEB: Kancionál č. 003, č. 422 

a nebo

VZÝVÁNÍ DUCHA SVATÉHO (viz 1. den)

7. den (Čtvrtek) – Žít v Duchu bázně

Svatá bázeň před Pánem má dva základní účinky: úctu před Božím majestátem spolu s hlubokým citem pro vše, co je svaté a snahu odmítat každý hřích.

Boží František z Assisi, 4. října

Jednou přišel František do města Gubbio. Lidé si mu naříkali: „Zlý vlk stále napadá naše stáda ovcí a koz. Ano, před nedávnem dokonce napadl děti a jednoho mladého pastevce těžce zranil.“ František, v ruce dřevěný kříž, odešel do lesa, kde žil vlk. Slyšel už to strašné zvíře vrčet. „Pojď, bratře vlku!“ volal na něho František, „poslechni mě a už lidem a stádům z Gubbia neubližuj! Chci zjednat mír mezi tebou a lidmi. Postarám se o to, aby ti každý den přinesli na kraj lesa potravu. Ale prosím tě, vlku, netrhej už ovce ani kozy!“ A – tak vyprávějí lidé z Gubbia – pak si vlk lehl jako ochočený pejsek k nohám svatého Františka, vrtěl ocasem a olizoval mu ruku. Od té doby vlk nenapadl zvířata ani lidi. Lidé z Gubbia ho až do jeho smrti krmili a hýčkali.

Bože, dej mi trochu Ducha bázně Boží, abych s tím, co jsi stvořil, i když se to zdá zlé, zacházel dobře a abych nic lehkomyslně neničil.

Modlitba:

NABÍDKA MODLITEB: Kancionál č. 003, č. 422 

a nebo

VZÝVÁNÍ DUCHA SVATÉHO (viz 1. den)

**************

8. den (Pátek) – „Přijali jste Ducha, který z vás učinil Boží syny.” (Řím 8,15)

Jsou to slova, která nás uvádějí do nejhlubšího tajemství křesťanského povolání. Jak nebýt udiven touto úžasnou perspektivou?

  • – Kdo vlastně jsem? Co o sobě vnímám? 
  • – Co se mnou Bůh udělal? Rozumím tomu? 
  • – Bůh mě povolal, abych byl s ním. Pomalu si opakuj tuto větu několikrát za sebou. – Co se mnou teprve udělá? (Co uděláme spolu?) 
  • – Nic ti to neříká? Umíš obdivovat a žasnout nad velkými věcmi? 

Modlitba:

NABÍDKA MODLITEB: Kancionál č. 003, č. 422 

a nebo

VZÝVÁNÍ DUCHA SVATÉHO (viz 1. den)

**************

9. den (Sobota) – Otcova láska nás zve do společenství s Ním.

„Přijali jste Ducha, který z vás učinil Boží syny.“ (Řím 8,15) Pohleď, jak velikou lásku Ti Otec daroval. Byl jsi nazván Božím dítětem a skrze křest jim skutečně jsi. (srv. l Jan 3,1) Otcovská láska Tě zve do niterného a hlubokého společenství s Ním.

  • – Jak často jsi tváří v tvář k Otci? Poznáváš ho, raduješ se z něho a s ním? 
  • – Jsme pozváni k stále synovštějšímu přilnutí k Bohu, našemu Otci. Jaká je tvoje důvěra k Otci, jak často jsi a chceš být s Ním? 
  • – Jak prožíváš základní prostředky setkání i růstu k Otci, jako je: modlitba, eucharistie, svátost smíření, společenství 

Modlitba: 

NABÍDKA MODLITEB: Kancionál č. 003, 422  

a nebo 

VZÝVÁNÍ DUCHA SVATÉHO (viz 1. den)