+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Připravujeme se na slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Za několik dní, 15.srpna, oslavíme jeden z nejkrásnějších mariánských  svátku v roce, slavnost  Nanebevzetí Panny  Marie. Budeme rozjímat o výsadě Panny Marie, která byla po své smrti uchráněna porušení v hrobě a s tělem i s duší pozdvihnuta do nejvyšší nebeské slávy. 

Nejsvětější  Trojice  přijímá Dceru, Matku a Nevěstu Boží a zahrnuje ji poctami. Také my spolu s anděly vyjadřujeme svůj obdiv a zdravíme  Marii  při příležitosti  jejího  svátku,  jsme hrdi na to, že jsme dětmi tak vznešené Matky a radujeme  se  z  toho, že je naší velkou  přímluvkyní  v nebi. Věříme, že Panna Marie nikdy neodmítne podat ruku tomu, kdo se k ní utíká, je vzorem  a  prostřednicí  při našem přibližování  se  k  Pánu Ježíši, předmětu  naší lásky a pomocnicí v boji o naši čistotu, pokoru, v boji se hříchem a při těžkostech.  Radost a jistota zaplavuje naši duši, když se na ní můžeme v každé situaci obracet. Pomocí nám mohou být  nádherné – něžné a vroucí mariánské modlitby, růženec, Anděl  Páně  a také tato litanie při slavnosti Nanebevzetí Panny Marie:

Pane, smiluj se. – Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. – Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. – Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, – smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, – smiluj se nad námi.
Bože Duchu svatý, – smiluj se nad námi.
Bože v Trojici jediný, – smiluj se nad námi

Svatá Maria, – oroduj za nás.
Svatá Boží Rodičko,  – oroduj za nás.
Svatá Panno panen, – oroduj za nás.
Svatá ve svém početí i ve smrti, – oroduj za nás.
Vzatá do nebe s tělem i duší, – oroduj za nás.
Vyvýšená jako cedr na Libanonu, – oroduj za nás.
Vyvýšená jako cypřiš na Siónu, – oroduj za nás.
Jsi jako palmy přesazená do věčného ráje, – oroduj za nás.
Jsi jako štěp růže v ráji, – oroduj za nás.
Jsi jako vyvolená spanilá oliva, – oroduj za nás.
V Pánovo dědictví povolaná, – oroduj za nás.
Ve svatém příbytku oslavená, – oroduj za nás.
Uvedená do posvěceného města, – oroduj za nás.
Žezlem věčné slávy oslavená, – oroduj za nás.
Korunou z dvanácti hvězd ozdobená, – oroduj za nás.
Nejsvětější Trojicí korunovaná, – oroduj za nás.
Nade všechny svaté a světice vyvýšená,- oroduj za nás.
Nade všechny kůry andělů postavená, – oroduj za nás.
Rouchem zvláštní slávy přioděná, – oroduj za nás. Nejsvětější Trojicí korunovaná, – oroduj za nás.
Duchy nebeskými velebená,- oroduj za nás.
Všemi národy blahoslavená, – oroduj za nás.
Mano rajská, – oroduj za nás.
Bráno nebeská, – oroduj za nás.
Kněžno plná milosti,- oroduj za nás.
Milosrdná Matko, – oroduj za nás.
Radosti nového Jeruzaléma, – oroduj za nás.
Nejmocnější přímluvkyní bojující Církve, – oroduj za nás.
Nejslitovnější orodovnicí bojující Církve,- oroduj za nás.
Nejslavnější ozdobo vítězné Církve, – oroduj za nás.
Prostřednice všech milostí, – oroduj za nás.
Královno andělů, – oroduj za nás.
Královno patriarchů, – oroduj za nás.
Královno, proroků- oroduj za nás.
Královno apoštolů, – oroduj za nás.
Královno vyznavačů,- oroduj za nás.
Královno panen, – oroduj za nás.
Královno všech svatých, – oroduj za nás.
Královno nebe i země, – oroduj za nás

Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, – odpusť nám, Pane
Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, – vyslyš nás, Pane
Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, – smiluj se nad námi.

Kriste, uslyš nás. – Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás. – Kriste, vyslyš nás.

Chvalozpěv Panny Marie – Magnificat:

Velebí má duše Hospodina, a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Hle od té chvíle mě budou blahoslovit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté, a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil naším otcům, Abrahamovi a jeho potomkům navěky.

Maria si vyvolila nejlepší podíl, který jí nebude vzat.
– Vyvýšena jsi, svatá Boží Rodičko, nade všechny sbory andělů.

Modleme se:

Odpusť nám, prosíme, Pane, svým služebníkům jejich provinění a pro zásluhy a na přímluvu Rodičky svého Syna nám dej dojít spásy.
Bože, který nám dnes o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie ukazuješ její velebnost, nauč nás pravé moudrosti, abychom v životě zde na zemi přemýšleli o tom, co je v nebi.
Přesvatá Panno Maria, kterou Pán učinil Královnou nebe i země a oslavil korunou věčné radosti, obrať k nám z nebes své milosrdné oči a přimlouvej se za nás u svého Syna, který žije a kraluje na věky věků. Amen.