+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Litanie za zemřelé

Pane, smiluj se nad nimi. – Pane, smiluj se nad nimi.
Kriste, smiluj se nad nimi. – Kriste, smiluj se nad nimi.
Pane, smiluj se nad nimi. – Pane, smiluj se nad nimi.

Kriste, uslyš nás. – Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás. – Kriste, vyslyš nás.

Svatá Maria,                                                 oroduj (te) za ně!

Všichni svatí andělé a archandělé,
Všichni svatí řeholníci,
Všichni svatí patriarchové a proroci,
Všichni svatí apoštolové a evangelisté,
Všichni svatí učedníci Páně,
Všechny svaté nevinné děti,
Všichni svatí mučedníci,
Všichni svatí biskupové a vyznavači,
Všichni svatí církevní učitelé,
Všichni svatí kněží a jáhnové,
Všichni svatí mniši a poustevníci,
Všechny svaté panny a vdovy,
Všichni svatí a světice Boží,

Milostiv jim buď,                                            odpusť jim,Pane.
Milostiv jim buď,                                             vysvoboď je,Pane
Od muk očistcových                                       vysvoboď je,Pane

Pro své svaté vtělení
Pro své narození
Pro křest a půst svůj
Pro svůj kříž a své utrpení
Pro svou smrt a svůj pohřeb
Pro své svaté vzkříšení
Pro své podivuhodné nanebevstoupení
Pro příchod Utěšitele Ducha Svatého

My hříšníci                                                        prosíme Tě, vyslyš nás!
Abys duším zemřelých odpustil,
Abys jim prominul zbylé tresty za hříchy,
Abys je vysvobodil z muk očistcových,
Abys je přijal k patření na svou božskou tvář,
Ježíši, Synu Boží,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, vyslyš nás, Pane
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi

Kriste, uslyš nás. – Kriste, uslyš nás.   
Kriste, vyslyš nás. – Kriste, vyslyš nás.

Pane, smiluj se nad nimi. – Pane, smiluj se nad nimi.
Kriste, smiluj se nad nimi. – Kriste, smiluj se nad nimi.
Pane, smiluj se nad nimi. – Pane, smiluj se nad nimi.

Otče náš…

Zdrávas Maria…

Odpočinutí věčné…

Pane, vyslyš modlitbu mou! A mé volání přijď k Tobě.

Modleme se:
Bože, Stvořiteli a Vykupiteli všech lidí, odpusť duším zemřelých tresty za spáchané hříchy, aby byly vysvobozeny z muk očistcových, mohly na Tebe patřit, Tebe milovat a Tebe věčně chválit. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.