+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Litanie za jednotu křesťanů

Pane, smiluj se,  Pane smiluj se.
Kriste, smiluj se,  Kriste smiluj se.
Pane, smiluj se,  Pane smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi,
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi,
Bože Duchu Svatý, smiluj se nad námi,
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.

Kriste, Pastýři dobrý,  smiluj se nad námi
Kriste, Učiteli víry,
Kriste, Kameni nárožní,
Kriste, Strůjce pokoje,
Kriste, Pravdo věčná,
Kriste, Sílo mučedníků.
Kriste, Jednoto apoštolů,
Kriste, Jednoto vyznavačů,
Kriste, Útěcho křesťanů,
Kriste, Naděje budoucího věku,

Svatá Maria, Matko jednoty křesťanů,  oroduj(te) za nás
Svatá Maria, Matko Církve svaté,
Svatá Maria, Matko Kristova,
Všichni svatí a světice Boží,

Od nejednoty a nelásky  vysvoboď nás, Pane
Od odmítání poznané pravdy
Od neúcty k Tvé svaté Církvi
Od zatvrzelosti srdce
Od ďáblových úkladů
Od nesvornosti v rodinách
Od lhostejnosti k utrpení jiných
Od sobeckého smýšlení
Od nepochopení druhých
Od nelásky k bližnímu
Od proroků nepravých

Abychom k dialogu byli ochotni,  prosíme Tě, vyslyš nás.
Abychom svá srdce láskou naplnili,
Abychom milosrdenstvím oplývali,
Abychom byli pozorní kpotřebám druhých,
Abychom nepřátelům odpustili,
Abychom všem dobro přáli,
Abychom o pokoj a mír ve světě usilovali,
Abychom pravdy víry vždy obhájili,
Abychom v dobrém až do konce vytrvali,
Abychom do království věčného došli,
Ježíši, Synu Boží,

Beranku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane.
Beranku Boží, který snímáš hříchy světa, vyslyš nás, Pane.
Beranku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Modleme se:
Bože, který napravuješ, co pobloudilo, shromažďuješ, co je rozptýleno, a zachováváš, co jsi spojil, prosíme Tě, vylij laskavě na křesťanský lid milost své jednoty, aby od rozkolu upustil a ve spojení s pravým pastýřem Tvé Církve Ti mohl důstojně sloužit.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.