+420 737 211 101 fara.rakovnik@email.cz

Svatodušní litanie

Pane, smiluj se. – Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. – Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. – Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, – smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, – smiluj se nad námi.
Bože Duchu svatý, – smiluj se nad námi.
Bože v Trojici jediný, – smiluj se nad námi.

Duchu svatý, jenž vycházíš z Otce i Syna, – přijď k nám.
Božský Duchu, jenž jsi roven Otci i Synu, – přijď k nám.
Přislíbení nejněžnějšího a nejštědřejšího Otce , – přijď k nám.
Dare nejvyššího Boha, – přijď k nám.
Paprsku nebeského světla, – přijď k nám.
Původce všeho dobra, – přijď k nám.
Prameni života, – přijď k nám.
Ohni všechno stravující, – přijď k nám.
Ohnivá lásko a duchovní pomazání, – přijď k nám.
Duchu lásky a pravdy, – přijď k nám.
Duchu moudrosti a rozumu, – přijď k nám.
Duchu rady a síly, – přijď k nám.
Duchu vědění a zbožnosti, – přijď k nám.
Duchu bázně Boží, – přijď k nám.
Duchu míru a mírnosti, – přijď k nám.
Duchu stydlivosti a čistoty, – přijď k nám.

Duchu svatý, přijď a obnov tvářnost země, – prosíme tě, vyslyš nás!
Vlij světlo do našich duší, – prosíme tě, vyslyš nás!
Vtiskni svůj zákon do našich srdcí, – prosíme tě, vyslyš nás!
Rozněť je svou láskou, – prosíme tě, vyslyš nás!
Otevři nám poklady svých milostí, – prosíme tě, vyslyš nás!
Osvěcuj nás svým nebeským vnuknutím, – prosíme tě, vyslyš nás!
Upevni nás svou účinnou milostí, – prosíme tě, vyslyš nás!
Uděl nám milost znát jediné potřebné, – prosíme tě, vyslyš nás!
Pomoz, abychom se navzájem milovali a snášeli, – prosíme tě, vyslyš nás!
Učiň nás pozornými na všechna tvá vnuknutí, – prosíme tě, vyslyš nás!
Nauč nás správně se modlit a modli se s námi, – prosíme tě, vyslyš nás!
Pronikni nás láskou a shovívavostí k našim bratřím a sestrám, – prosíme tě, vyslyš nás!
Naplň nás velkým odporem ke každému zlu, – prosíme tě, vyslyš nás!
Veď nás ke správnému konání dobra, – prosíme tě, vyslyš nás!
Pomoz nám, abychom vytrvali ve spravedlnosti, – prosíme tě, vyslyš nás!
Buď ty sám naší věčnou odplatou, – prosíme tě, vyslyš nás!

Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, – odpusť nám, Pane
Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, – vyslyš nás, Pane
Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, – smiluj se nad námi.

Modleme se:
Bože, Duchu svatý, klaníme se ti v hloubi svého srdce a děkujeme ti, že v něm přebýváš. Prosíme tě, rozmnož v nás víru, naději a lásku, aby se naše srdce stala tvým pravým chrámem. Neboť ty žiješ a kraluješ s Otcem i Synem po všechny věky věků.
Amen.